Friday, July 20, 2012

LATAR BELAKANG


Badan PengawasPREFECT” ataupun Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan satu organisasi kepimpinan pelajar yang ditubuhkan di setiap sekolah mahupun di mana-mana institusi pengajian tinggi bagi membantu pihak sekolah ataupun institusi pendidikan dalam penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sekolah. Badan Pengawas Sekolah merupakan cabang Jawatankuasa Disiplin di bawah seliaan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Bilangan keanggotaan badan ini tertakluk kepada perlantikan oleh pihak sekolah. Keanggotaan badan ini di SMK Bukit Rangin adalah seperti berikut:
 • Guru Penasihat (dari Ahli Lembaga Disiplin Sekolah)
 • Ketua Pengawas (seorang lelaki)
 • Penolong Ketua Pengawas (seorang perempuan)
 • Setiausaha Badan Pengawas
 • Penolong Setiausaha Badan Pengawas
 • Bendahari Badan Pengawas
 • Penolong Bendahari Badan Pengawas
 • Biro-biro

Keperluan Pengawas
 • Membantu melicinkan sistem pentadbiran sekolah.
 • Menjadi perantara antara murid biasa dengan guru/sekolah.
 • Membimbing murid biasa daripada aspek disiplin diri, sahsiah, etika dalam kehidupan dan seterusnya akademik.
 • Membantu menguruskan atau mengendalikan sesuatu majlis/upacara rasmi sekolah.
 • Menjadi idola atau “role model” yang berperwatakan protagonis kepada pelajar.
 • Membantu merealisasikan visi sebuah sekolah dan Negara Malaysia.
 • Mampu melahirkan generasi pemimpin yang cemerlang dan generasi murid yang cemerlang.

Visi

Melahirkan murid-murid yang bertanggungjawab terhadap ilmu yang dipelajari, berdisiplin dan berkebolehan menerajui sebuah kepimpinan seterusnya mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Misi

 • Mewujudkan disiplin diri yang tinggi.
 • Memupuk sikap kepimpinan dalam kalangan murid.
 • Memimpin murid untuk membuat keputusan yang wajar.
 • Memupuk peribadi murid yang sentiasa patuh kepada peraturan, berkewibawaan dan bertanggungjawab.
Moto

Berdisiplin Berbakti Bermotivasi Tonggak Jati Diri

Logo

<>
Definisi:
 1. Tulisan di sekeliling logo sekolah : Pengawas sebagai pemelihara imej dan maruah sekolah, membentengi dan berkhidmat untuk sekolah.
 2. Bulatan di sekeliling tulisan : Kesatuan Pengawas dalam sebuah organisasi.
 3. Wana ungu pada tulisan : Warna komersial sekolah.    
 4. Warna merah pada bulatan : Semangat, azam dan komitmen para Pengawas yang membara.

Kriteria Pemilihan Pengawas Secara Am
 • Seorang yang mempunyai tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang waras serta cerdas.
 • Boleh berfikir dengan matang.
 • Berfikiran jauh ke hadapan dan terbuka.
 • Mampu menyelesaikan masalah dengan efektif.
 • Mempunyai kemahiran bersosial.
 • Mempunyai kemahiran komunikasi dan pendengaran yang baik.
 • Mampu melaksanakan tugas yang diberi dengan bertanggungjawab.
 • Mempunyai kemahiran fokus kepada perkara yang berlaku dalam kehidupan sekeliling.
 • Selalu menjadi “optimis”dalam keputusan yang dibuat.
 • Melaksanakan tuntutan agama.
 • Mempunyai matlamat/visi dalam kehidupan serta misi untuk mencapai perkara tesebut.
 • Mempunyai Intelligent Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ) yang mantap.
 • Berpengetahuan luas.
 • Melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas, amanah dan adil.
 • Sentiasa memperbaiki kesilapan yang telah dilakukan dan belajar daripada kesilapan tersebut.

Rumusan
Dengan gabungan kedua-dua konsep Kepimpinan dan Badan Pengawas di atas, adalah diharapkan para Pengawas Sekolah dapat memahami idea dan tujuan sebenar pelantikan pengawas. Sesungguhnya jawatan Pengawas Sekolah bukan sekadar melambangkan kumpulan elit dalam sesebuah sekolah tetapi juga membawa peranan dan tanggungjawab yang besar dalam pembentukan disiplin murid-murid. Pengawas Sekolah dan kepimpinan sememangnya mempunyai hubungkait yang sangat erat dan dengan kefahaman yang jelas hubungan antara kedua-duanya, maka sekolah akan mampu melahirkan generasi pemimpin murid yang mempunyai hala tuju yang mantap dan kukuh untuk mencapai kecemerlangan visi dan misi sesebuah organisasi. Sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Pengawas Sekolah juga diharapkan dapat membantu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada berlakunya kemungkaran.

No comments:

Post a Comment